Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja o Administratorze Danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDPR SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, KRS 00000499080, NIP: 7792419591, kapitał zakładowy spółki 10 000,00 zł („Spółka”)
 2. Kontakt:
  Może się Pani/Pan z nami kontaktować mailowo pod adresem: odo@idpr.pl
 3. Kategorie danych, które będziemy przetwarzać:
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

  • imię i nazwisko
  • adres email
  • numer telefonu (jeżeli nam go podano)
  • stanowisko
 4. Skąd pozyskaliśmy Pana/Pani dane?
  Pana/Pani dane osobowe pozyskaliśmy w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. bezpośrednio od Pana/Pani, np. wizytówka, kontakt bezpośredni lub inny dowolny środek komunikacji,
  2. od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, z którym współpracuje lub z którym łączy Panią/Pana stosunek pracy,
  3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony WWW czy innych podobnych źródeł.
 5. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania (komunikaty prasowe- dot. dziennikarzy):
  Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:

  1. związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością,
  2. wysyłania komunikatów prasowych, zapraszania na konferencje prasowe lub uzgadniania celowego materiału prasowego, który ma się ukazać na łamach wybranego tytułu; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, jeśli dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (art.6 ust.1 lit. a RODO), natomiast w sytuacji gdy dane osobowe pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych, w których opublikował Pan/Pani swoje dane w celach otrzymywania komunikatów prasowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora jakim jest informowanie o wydarzeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
  Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane trzem grupom podmiotów:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery pocztowe, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
  • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.
  • jeżeli wyrazisz zgodę na udostepnienie danych osobowych naszemu klientowi, to będzie on przetwarzał Twoje dane osobowe jako niezależny administrator.
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi powyżej celami.
  W przypadku korespondencji związanej z przesyłaniem komunikatów prasowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez nas przez okres nie dłuży niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane zostały zebrane lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Przysługujące Pani/Panu prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Pani/Panu, przysługują, w granicach określonych w przepisach prawa, następujące prawa:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 RODO)
  4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przez jej wycofaniem.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.W celu wykonania swoich praw może Pan/Pani skierować żądanie pod adres e-mail: odo@idpr.pl.
 9. Nie przekazujemy Pani/ Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Nie profilujemy Pani/Pana danych.
Poznań ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań | Warszawa ul. Sienna 86/60, 00-815 Warszawa
 | NIP 779 24 19 591 agencja@idpr.pl